Menu

Projekt Kompas
naprowadzi Cię na dobre rozwiązanie

SZUKAJ WSPARCIA

KOMPAS powstał w ramach projektu „Akcja Inkubacja”. Jego celem jest poprawa jakości i efektywności oferty, jaką instytucje rynku pracy i edukacji kierują do młodych osób urodzonych w latach 1990-1999, które pozostają bez pracy i są bierne wobec rynku, w szczególności z grupy NEET.

Jednym z głównych założeń jest aktywizacja edukacyjno – zawodowa osób młodych i dostarczenie im oferty jak najbardziej dopasowanej do ich aktualnej sytuacji i potrzeb oraz usprawnienie komunikacji podmiotów rynku pracy z jego odbiorcami.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

  1. Pogłębioną analizę problemu, w którą zaangażowani zostaną przedstawiciele grup docelowych (osoby z grupy NEET, przedstawiciele Instytucji Rynku Pracy)
  2. Wypracowanie modelu mapującego dostępne zasoby i sposoby wsparcia osób nieaktywnych zawodowo
  3. Testowanie przez przedstawicieli grup, którym dedykowany jest projekt
  4. Upowszechnienie i promocję wypracowanego modelu i włączanie na szeroką skalę