Moja list form wsparcia oferowanych przez wielkopolskie instytucje

wydruk ze serwisu www.kompas.absolwencinawalizkach.pl

Wojewódzki Urząd Pracy_konsultacje i poradnictwo

Jeśli potrzebujesz konsultacji w zakresie poradnictwa zawodowego, chcesz poznać swoje predyspozycje do wykonywania konkretnego zawodu, nie wiesz, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak przeszukiwać i selekcjonować informacje na temat ofert pracy z rynku, czy też zastanawiasz się nad dalszą drogą edukacyjną – możesz skorzystać z możliwości indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym (również na odległość).

z doradcą możesz umówić się osobiście w jednym ze wskazanych 5-ciu miast lub pod danym adresem mailowym, jeśli ma się to odbyć zdalnie.

lista placówek i adresów: https://wuppoznan.praca.gov.pl/konsultacje-indywidualne-oraz-poradnictwo-zawodowe-na-odleglosc

Szczegóły

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

adres: ul. Szyperska 14, Poznań

telefon: 61 846-38-52, 61 846 38 54

mail: l.babula@wup.poznan.pl m.krzewinska@wup.poznan.pl j.warkocz@wup.poznan.pl m.lyskawinska@wup.poznan.pl

www: https://wuppoznan.praca.gov.pl/


Ochotniczy Hufiec Pracy_szkolenia

W ramach swojej działalności OHP oferuje bezpłatne szkolenia zawodowe.

Szkolenia skierowane są do osób bezrobotnych, nieuczących się, które nie ukończyły 25 roku życia, mieszkają na terenie województwa wielkopolskiego.

Szkolenia przygotowują do zawodów bardzo pożądanych obecnie na rynku pracy takich jak: operator wózka widłowego, spawacz, magazynier, czy sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.

 

Informacja o aktualnych szkoleniach w OHP pod adresem: http://ohp.poznan.pl/bezplatne-szkolenia-zawodowe.html

 

Szczegóły

Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda

adres: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211, Poznań

telefon: 61-831-24-05

mail: wielkopolska@ohp.pl

www: http://ohp.poznan.pl/bezplatne-szkolenia-zawodowe.html

szczegóły: W strukturze Wojewódzkiej Komendy OHP funkcjonują cztery Ośrodki Szkolenia i Wychowania, dwa Środowiskowe Hufce Pracy oraz szesnaście Hufców Pracy w miastach województwa wielkopolskiego.

Poradnia Leczenia Uzależnień

Jeśli podejrzewasz u siebie lub borykasz się z już istniejącym problemem uzależnienia niezwykle cenne wsparcie i pomoc stanowią Poradnie i Ośrodki Leczenia Uzależnień na terenie całego powiatu. W placówkach tego rodzaju uzyskuje się fachową pomoc specjalistów w zakresie badań, konsultacji, szeregu form terapii (indywidualnej, grupowej) i innych. Miejsca te stanowią również źródło motywacji do zmiany, do wejścia na drogę świadomego wyboru i rozwoju społecznego. W oparciu o skuteczne narzędzia z zakresu psychologii i psychoterapii osoba uzależniona otrzymuje możliwość powrotu do zdrowia i naprawy życia w obszarach, które mogły ucierpieć (edukacja, praca, rodzina).

 

Lista placówek:

http://www.poznan.pl/mim/ezdrowie/pomoc-dla-osob-uzaleznionych-od-alkoholu,poi,1370,13784/

Szczegóły

Poradnie i Ośrodki Leczenia Uzależnień

www: http://www.poznan.pl/mim/ezdrowie/pomoc-dla-osob-uzaleznionych-od-alkoholu,poi,1370,13784/


Ochotniczy Hufiec Pracy_Gwarancje dla młodzieży

OHP realizuje program Unii Europejskiej „Gwarancje dla młodzieży” w ramach PO WER 2014-2020 obejmujący osoby bierne zawodowo. We wrześniu br. uruchomiono rekrutację do projektów “Od szkolenia do zatrudnienia” (YEI i EFS).

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie uczestnik w momencie przystępowania do projektu musi spełnić wszystkie kryteria przynależności do grupy docelowej:

„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

 1. wiek 18-24 lata (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 18 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 r.ż.),
 2. być osobą bierną zawodowo,
 3. być osobą niekształcącą się i nieszkolącą się (tzw. grupa NEET),
 4. nie posiadać kwalifikacji zawodowych, posiadać niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadać kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
 5. zamieszkiwać w jednym z 10 województw objętych Inicjatywą na rzecz zatrudnienia osób młodych (YEI), tj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim.
 6. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”
 7. wiek 18-24 lata (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 18 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 r.ż.),
 8. być osobą bierną zawodowo,
 9. być osobą niekształcącą się i nieszkolącą się (tzw. grupa NEET),
 10. nie posiadać kwalifikacji zawodowych, posiadać niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadać kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
 11. zamieszkiwać w jednym z pozostałych 6 województw, gdzie działania projektowe finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), tj. mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim,  śląskim, wielkopolskim.

 

Pierwszeństwo przyjęcia do projektu mają osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz kryteria premiujące:

 1. posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 2. bycie rodzicem/opiekunem prawnym lub faktycznym dziecka/osoby) z niepełnosprawnościami,
 3. życie w gospodarstwie domowym korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

Jeśli spełniasz powyższe kryteria zgłoś się do swojego oddziału OHP już dziś.


Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Celem działalności Poradni psychologiczno-pedagogicznych jest niesienie fachowej pomocy w zakresie profilaktyki, diagnozowania i wspierania w rozwoju społecznym młodych ludzi. Z pomocą specjalistów można uzyskać informację na temat indywidualnych potrzeb, możliwości, predyspozycji, trudności oraz umiejętności i uzdolnień. Ponadto młody człowiek otrzyma pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

 

Lista placówek:

http://www.poznan.pl/mim/edziecko/poradnie-psychologiczno-pedagogiczne,poi,3532/

www: http://www.poznan.pl/mim/edziecko/poradnie-psychologiczno-pedagogiczne,poi,3532/


Powiatowy Urząd Pracy_szkolenia

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i nie skończyłeś 30 lat Powiatowy Urząd Pracy ma dla Ciebie ofertę bonu szkoleniowego.

Przyznanie bonu szkoleniowego to gwarancja skierowania Cię na szkolenie zawodowe
i opłacenia jego kosztów przez urząd pracy. W ramach bonu szkolenie wybierasz sam dopasowując je do swoich aktualnych potrzeb. Ponadto w ramach tego wsparcia możesz uzyskać finansowanie:

W ramach bonu szkoleniowego finansowane są koszty wymienione powyżej, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia – obecnie 4 220,69 zł brutto.

Za uczestnictwo w szkoleniu otrzymasz również stypendium szkoleniowe.

Wszelkie informacje uzyskasz w urzędzie pracy!

 

Szczegóły

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

godziny otwarcia: poniedziałek 8.00-15.30 wtorek - piątek 8.00-14.30

adres: ul. Czarnieckiego 9, Poznań

telefon: 61 8345-640

mail: kancelaria@pup.poznan.pl

www: https://poznan.praca.gov.pl/

szczegóły: Recepcja czynna od godz. 7:30 (wydawanie imiennych potwierdzeń do rejestracji) Kancelaria czynna jest: poniedziałek 8.00-15.30 wtorek - piątek 8.00-14.30

Wojewódzki Urząd Pracy_warsztaty

Jednostkami Wojewódzkiego Urzędu Pracy są Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej; poprzez nie Urząd realizuje szereg bezpłatnych warsztatów szkoleniowo-edukacyjnych na terenie województwa. Celem tych spotkań jest zapoznanie osób szukających pracy ze specyfiką rynku oraz do samodzielnego poruszania się po nim i efektywnego znajdywania pracy.

Programy zajęć obejmują różnorodne zagadnienia związane z poszukiwaniem pracy. Wśród nich są m.in. takie jak:

Aktualny spis spotkań: https://wuppoznan.praca.gov.pl/-/1014858-aktualnosci-warsztatowe oraz tutaj:

http://wuppoznan.praca.gov.pl/zajecia-warsztatowe-i-spotkania-informacyjne

 

Skorzystaj ze wsparcia, wymieniaj doświadczenia i rozwijaj się!

Szczegóły

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

godziny otwarcia: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

adres: ul. Szyperska 14, Poznań

telefon: (61) 846 38 19

mail: wup@wup.poznan.pl

szczegóły: Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej to wyspecjalizowane placówki wojewódzkich urzędów pracy, które gromadzą i udostępniają informacje o zawodach, rynku pracy, możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomagają klientom w podejmowaniu decyzji zawodowych.

Ochotniczy Hufiec Pracy_wsparcie

OHP są instytucją rynku pracy wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia.

Jednym z głównych założeń instytucji jest stwarzanie młodzieży warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego poprzez aktywne budowanie systemu pomocy dla grup najsłabszych, organizowanie i wspieranie form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii społecznych.

W OHP można uzyskać możliwość bezpłatnych szkoleń zawodowych, znaleźć oferty pracy w kraju i zagranicą, podjąć współpracę wolontaryjną (co wzbogaci doświadczenie). Ponadto instytucja realizuje program UE „Gwarancje dla młodzieży” (w ramach programu realizowane są obecnie:„Akcja Aktywizacja – EFS” oraz „Akcja Aktywizacja – YEI”).

W strukturze Wojewódzkiej Komendy OHP funkcjonują cztery Ośrodki Szkolenia i Wychowania, dwa Środowiskowe Hufce Pracy oraz szesnaście Hufców Pracy (Poznań, Kalisz, Ostrzeszów, Kościan, Czarnków, Gostyń, Września, Krotoszyn, Koło, Leszno, Śrem, Piła, Ostrów Wlkp., Słupca, Wolsztyn, Kłecko).

adres: Ul.28 Czerwca 1956r. nr 211

telefon: 61 831 24 05

mail: wielkopolska@ohp.pl

www: http://ohp.poznan.pl/


Powiatowy Urząd Pracy_zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania

Jeśli właśnie podejmujesz zatrudnienie oddalone od Twojego dotychczasowego miejsca zamieszkania o co najmniej 3 godziny drogi (czas przejazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego) bądź zamieszkasz w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub pobliżu miejscowości, w której będziesz zatrudniony (lub odbywać tam staż i inną pracę zarobkową) możesz ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania. Wsparcie możesz otrzymywać nawet do 12 miesięcy.

 

Szczegóły:

http://poznan.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/zwrot-kosztow-przejazdu-i-zakwaterowania

 

oraz:

– 61 8345 652 (koszty dojazdu przy podjęciu zatrudnienia), pok. 11
– 61 8345 645 (koszty dojazdu przy odbywaniu stażu), pok. 110
– 61 8345 705/674 (koszty dojazdu przy odbywaniu szkolenia), pok. 101, B3 pok. 1

Szczegóły

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

godziny otwarcia: poniedziałek 8.00-15.30 wtorek - piątek 8.00-14.30

adres: ul. Czarnieckiego 9, Poznań

telefon: 61 8345 652, 61 8345 645, 61 8345 705/674

mail: kancelaria@pup.poznan.pl

www: https://poznan.praca.gov.pl/