Instytucje wsparcia

W procesie usamodzielniania i brania odpowiedzialności za swój własny rozwój edukacyjno-zawodowy młody człowiek może skorzystać ze wsparcia ogromnej liczby instytucji i organizacji rynku pracy, edukacji, doradztwa, przedsiębiorczości oraz jednostek pomocowych działających w sytuacji kryzysu i trudności.

System oferuje sieć bogatego wsparcia w rozmaitych formach i obszarach. Niejednokrotnie ilość i natłok informacji lub ich pomieszanie i brak spójności powodują znaczące trudności w efektywnym poszukiwaniu pomocy, odnajdywaniu właściwych ścieżek rozwoju i wybieraniu dla siebie najcenniejszych wiadomości.

Zapraszamy do skorzystania z naszej mapy, która w jednym miejscu skupia istniejące instytucje i organizacje mające na celu wspieranie młodych osób w dążeniu do samodzielności i niezależności. Znajdziesz tu indywidualnie dopasowane do Twoich potrzeb rozwiązania i formy pomocy, z których możesz skorzystać w procesie rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Agencja Zatrudnienia

Lista agencji: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka

 

Agencje zatrudnienia to niepubliczne jednostki organizacyjne świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.

W zakresie pośrednictwa pracy, agencja zatrudnienia:

 • udziela pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskuje i upowszechnia ofert pracy,
 • udziela pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informuje kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjuje i organizuje kontakty osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,
 • kieruje osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.

W zakresie doradztwa personalnego agencja zatrudnienia może świadczyć usługi polegające w szczególności na:

 • prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
 • wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 • weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.

Poradnictwo zawodowe polega na:
· udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
· udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
· inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
· udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie.

Biura Karier

Biura karier działają jako jednostki organizacyjne uczelni wyższych.

Biura Karier przede wszystkim stanowią pomost między studentami i absolwentami szkół wyższych a rynkiem pracy. Ponad to:

 • Dostarczają informacji o rynku pracy: procedurach rekrutacyjnych firm, o wymaganiach kwalifikacyjnych wobec kandydatów na oferowane stanowiska, o możliwości podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych, językowych, szkoleniach w kraju i za granicą;
 • Pozyskują od pracodawców oferty pracy, praktyk i staży w kraju i zagranicą;
 • Prowadzą doradztwo zawodowe w formie grupowej oraz indywidualnej dla studentów i absolwentów: na podstawie testów psychologicznych określają predyspozycje do pracy na danym stanowisku oraz pomagają ustalić ścieżkę kariery;
 • Uczą autoprezentacji: pomagają jak najlepiej zaprezentować się pracodawcy, sporządzić życiorys oraz list motywacyjny, pomyślnie odbyć rozmowę kwalifikacyjną;
 • Budują bazy danych pracodawców oraz studentów i absolwentów, w celu wyselekcjonowania potencjalnych pracowników o umiejętnościach i predyspozycjach najbardziej odpowiadających wymaganiom pracodawcy;
 • Monitorują działania zawodowe i osiągnięcia absolwentów na rynku pracy, a na podstawie zgromadzonych danych i statystyk informują uczelnie wyższe o zaobserwowanych tendencjach na rynku pracy oraz potrzebach tworzenia wymaganego na rynku profilu kształcenia;
 • Inicjują spotkania studentów i absolwentów z pracodawcami tj. konferencje, seminaria, prezentacje firm na terenie uczelni, Targi Pracy;
 • Promują wizerunek uczelni wyższych w środowisku akademickim oraz poza jego obrębem;
 • Promują ideę biur karier oraz ich powoływania na innych uczelniach wyższych.

Z pomocy biur karier korzystają:

 • studenci i absolwenci chcący uzyskać poradę zawodową oraz informację o sytuacji na rynku pracy;
 • pracodawcy poszukujący odpowiednich kandydatów na oferowane przez nich miejsca pracy oraz praktyki i staże;
 • uczelnie wyższe sprawdzające funkcjonowanie i procedury kształcenia, na podstawie danych gromadzonych za pośrednictwem biur karier.

Lista biur karier w Poznaniu:

http://poznan.dlastudenta.pl/kariera/biura_karier/

Instytucje szkoleniowe

Lista instytucji: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka

Jedną z Instytucji rynku pracy są Instytucje szkoleniowe. To publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.

Udając się do danej instytucji (na terenie miasta Poznania prawie 500 zarejestrowanych placówek) młody człowiek otrzyma informacje o dostępnych szkoleniach i warsztatach, które w wymierny sposób realnie wpłyną na podniesienie kwalifikacji zawodowych i otworzą drzwi do wielu miejsc pracy.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Otwarte: poniedziałek od 7.30 do 16.00 wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30 piątek od. 7.30 do 15.00

Adres instytucji: ul. Cześnikowska 18, Poznań

Telefon: 61 860-99-00, 61 860-99-01

Mail: lidia_leonska@mopr.poznan.pl

Strona www

Jednostki funkcjonujące w ramach MOPR: Centrala oraz Filia Jeżyce Filia Grunwald Filia Nowe Miasto Filia Stare Miasto Filia Wilda Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Domy Pomocy Społecznej Dział Wsparcia Specjalistycznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Głównym założeniem działalności urzędu jest stworzenie mieszkańcom Miasta Poznania możliwości do przezwyciężania trudności życiowych, których nie są oni w stanie rozwiązać przy pomocy własnych zasobów.

MOPR realizuje szereg zadań mających na celu niesienie realnego wsparcia w trudnych sytuacjach. Do zadań należy m.in. udzielanie wsparcia finansowego, udzielanie pomocy osobom z rodzin z problemem alkoholowym, czy borykających się z niepełnosprawnością.

Poradnie Leczenia Uzależnień

Lista placówek zajmujących się problemem uzależnienia: http://www.poznan.pl/mim/ezdrowie/pomoc-dla-osob-uzaleznionych-od-alkoholu,poi,1370,13784/

Poradnie i placówki zajmujące się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych stanowią niezwykle ważne i cenne wsparcie dla osób borykających się z problemem uzależnienia. W takim miejscu można uzyskać pomoc w postaci konsultacji z psychologiem i psychoterapeutą, rozmaitych form terapii pod okiem specjalistów, czy też przeprowadzenia badań lekarskich. Ośrodki te motywują do działania i uczestnictwa w różnych formach aktywności, których celem jest odbudowa zdrowia psychicznego oraz naprawa relacji rodzinnych i społecznych.

Wśród placówek znajdują zarówno Poradnie NZOZ, Stowarzyszenia, Fundacje oraz Kluby, czy Świetlice.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Lista placówek: http://www.poznan.pl/mim/edziecko/poradnie-psychologiczno-pedagogiczne,poi,3532/

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oferują młodym ludziom bezpośrednią pomoc psychologiczną. Dotyczy ona takich obszarów jak profilaktyka, diagnoza, wybór kierunku kształcenia, czy drogi zawodowej. Specjaliści pracujący w tego typu placówkach pomogą określić indywidualne potrzeby, możliwości i predyspozycje młodego człowieka w zakresie rozwoju edukacyjno-zawodowego.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Otwarte: poniedziałek 8.00-15.30 wtorek - piątek 8.00-14.30

Adres instytucji: ul. Czarnieckiego 9

Telefon: 61 8345-640, 61 8345-679

Mail: kancelaria@pup.poznan.pl

Strona www

Zasady kontaktu z urzędem Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) „Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne." Podania (informacje, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) powinny zawierać co najmniej: a) Wskazanie osoby (imię i nazwisko) od której pochodzą, b) Adres (kod pocztowy, miejscowość, nazwa ulicy, numer domu), c) Opis sprawy, której dotyczą. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że udziela odpowiedzi w formie pisemnej za pośrednictwem poczty. Urząd nie udziela odpowiedzi pocztą elektroniczną.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu jako instytucja wspierająca osoby bezrobotne oferuje różnorodne formy pomocy. Urząd przede wszystkim uwzględniając indywidualne potrzeby bezrobotnego ustala jeden z trzech profili pomocy. Następnie w ciągu 60 dni od ustalenia profilu zostanie przygotowany indywidualny plan działania.

I profil:

 • pośrednictwo pracy
 • poradnictwo zawodowe (w uzasadnionych przypadkach)
 • szkolenia
 • pokrycie kosztów egzaminów
 • zwrot kosztów przejazdu do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego, odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego
 • zwrot kosztów zakwaterowania
 • jednorazowa pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • świadczenie aktywizacyjne
 • pożyczka na podjęcie działalności
 • bon szkoleniowy
 • bon stażowy
 • bon zatrudnieniowy
 • bon na zasiedlenie

Indywidualny plan działania może być opracowany zarówno dla osoby bezrobotnej jak i poszukującej pracy. Zawiera on:

 • działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy,
 • działania planowane do samodzielnej realizacji przez osobę bezrobotną lub poszukującą pracy w celu znalezienia pracy,
 • planowane terminy realizacji poszczególnych działań,
 • formę, planowaną liczbę i terminy kontaktów,
 • termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu.

Na szczególną uwagę i opiekę urzędu mogą liczyć osoby do 30 roku życia oraz po 50 roku życia, osoby trwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia oraz same będące niepełnosprawnymi.

Formy wsparcia udzielane przez urząd:

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia,
 • stypendia dla osób skierowanych na szkolenia,
 • zwrot kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu na szkolenie,
 • pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenie,
 • pokrycie kosztów studiów podyplomowych,
 • zwrot kosztów przejazdu,
 • zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie i psychologiczne,
 • sfinansowanie zorganizowanych kosztów przejazdu,
 • jednorazowa pomoc na podjęcie działalności gospodarczej,
 • dodatek aktywizacyjny,
 • staże,
 • przygotowanie zawodowe,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • stypendium,
 • prace interwencyjne,
 • refundacja udokumentowanych kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7,
 • pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,
 • Program Aktywizacja i Integracja,
 • bon szkoleniowy,
 • bon stażowy,
 • bon zatrudnieniowy,
 • bon na zasiedlenie.

Poznańskie Centrum Świadczeń

Otwarte: Poniedziałek: od godziny 7:30 do godziny 16:00 Wtorek, Czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30 Środa, Piątek od godziny 7:30 do godziny 15:00

Adres instytucji: ul. Wszystkich Świętych 1, Poznań

Telefon: 61 646 33 44

Mail: swiadczenia@pcs-poznan.pl

Strona www

Poznańskie Centrum Świadczeń działa jako instytucja realizująca zadania w zakresie wpierania finansowego osób potrzebujących i rodzin. Otrzymasz tu pomoc w sytuacji przysługujących świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dla opiekunów czy dodatków mieszkaniowych.

 

Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda

Adres instytucji: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211, Poznań

Telefon: 61-831-24-05

Mail: wielkopolska@ohp.pl

Strona www

W strukturze Wojewódzkiej Komendy OHP funkcjonują cztery Ośrodki Szkolenia i Wychowania, dwa Środowiskowe Hufce Pracy oraz szesnaście Hufców Pracy (Poznań, Kalisz, Ostrzeszów, Kościan, Czarnków, Gostyń, Września, Krotoszyn, Koło, Leszno, Śrem, Piła, Ostrów Wlkp., Słupca, Wolsztyn, Kłecko).

Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy jest jedną z 16 wojewódzkich komend podlegających bezpośrednio pod Komendę Główną OHP z siedzibą w Warszawie.
Jest to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. OHP są instytucją rynku pracy realizującą zadania określone w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia, wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia.

Za główny kierunek działań OHP obiera stwarzanie młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju w obszarze społecznym oraz zawodowym.

Realizacja celów poprzez:

– budowanie wsparcia i systemu pomocy dla młodych ludzi,

– organizowanie form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia oraz patologii społecznych

Powyższe działania realizowane są za pośrednictwem jednostek, które specjalizują się w wychowaniu i działaniach profilaktycznych oraz szkoleniach zawodowych. Są to Ośrodki Szkolenia i Wychowania, Środowiskowe Hufce Pracy oraz Hufce Pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Adres instytucji: ul. Szyperska 14, Poznań

Telefon: (61) 846 38 19

Mail: wup@wup.poznan.pl

Strona www

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa wielkopolskiego realizującą zadania w zakresie kreowania polityki rynku pracy, inicjowania i wspierania skutecznych rozwiązań promujących i stymulujących rozwój rynku pracy w województwie wielkopolskim.

WUP posiada wyspecjalizowane placówki, które gromadzą i udostępniają informacje o zawodach, rynku pracy, możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomagają klientom w podejmowaniu decyzji zawodowych. Są nimi Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu bezpłatnie prowadzą:

 • indywidualne porady zawodowe
 • grupowe porady zawodowe
 • informacyjne spotkania indywidualne
 • informacyjne spotkania grupowe

W Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu doradcy zawodowi:

 • pomogą w zaplanowania kariery zawodowej (wykorzystując zgromadzone zasoby informacji zawodowej w formie drukowanej, audiowizualnej i innych nowoczesnych technik przekazu informacji a w uzasadnionych przypadkach wspierając się testami badającymi predyspozycje zawodowe oraz innymi metodami diagnozy psychologicznej)
 • prowadzą zajęcia mające na celu nabycie umiejętności niezbędnych do efektywnego poszukiwania i pozyskiwania zatrudnienia
 • udzielą pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych
 • pomogą złagodzić skutki restrukturyzacji firmy w ramach programów wsparcia dla pracowników zwalnianych grupowo

Usługi Centrów skierowane są w pierwszej kolejności do osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej obok konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych zaprasza do skorzystania z materiałów dostępnych na miejscu. W sali informacji zawodowej można zapoznać się między innymi z:

 • czasopismami poświęconymi problemom pracy w kraju i za granicą,
 • materiałami edukacyjnymi,
 • informatorami o zawodach,
 • informatorami o instytucjach wspierających przedsiębiorców na terenie Wielkopolski,
 • informatorami o instytucjach udzielających pomocy osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy

oraz skorzystać z komputera i Internetu w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i poruszania się po rynku pracy i edukacji.

Zamknij