Archiwum

Równać szanse_program dla młodzieży

Jeśli jesteś młodą osobą (13 – 19 lat) zamieszkującą niewielką miejscowość (do 20 000 mieszkańców), masz ciekawy pomysł, inicjatywę? Zwróć się po wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów w Programie „Równać szanse” realizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

 

Istotą programu „Równać Szanse” są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać zupełnie nowe kontakty, które nawiązują. Wszechstronne umiejętności społeczne to bowiem cecha człowieka kompetentnego, budzącego zaufanie, pomocnego innym i zaradnego w jak najbardziej pozytywnym sensie.

więcej o programie tutaj: https://www.rownacszanse.pl/o-programie

 

Telefon zaufania_wsparcie

Znalazłeś się w trudnej sytuacji, stanąłeś w obliczu problemu, nie masz z kim porozmawiać? Wsparcie, pomoc czy rozwiązanie może stanowić telefon zaufania. Osoba, która jest po drugiej stronie słuchawki zrobi wszystko, żeby Ci pomóc, wysłuchać, doradzić i pokierować. Pracownicy tej organizacji to osoby o wysokich kompetencjach, kwalifikacjach i wielkich sercach gotowych nieść pomoc.

Możesz zadzwonić (lub napisać) od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 12:00 do 2:00 na darmowy numer 116 111

Wsparcie otrzymasz między innymi w takich obszarach, jak:

 • Dom i rodzina
 • Przyjaźń, miłość i związki
 • Seksualność i dojrzewanie
 • Szkoła
 • Używki
 • Samopoczucie i zdrowie
 • Przemoc
 • Bezpieczeństwo online

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego_nauka i praca

Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to placówki edukacyjne dające ogromne możliwości kształcenia, praktyk, kursów, szkoleń, staży i ofert pracy.

Oferta placówki jest niezwykle bogata i dopasowana do aktualnych potrzeb rynku w kontekście zapotrzebowania na określone, popularne i atrakcyjne zawody i kwalifikacje.

W ramach oferty kierowanej do młodych ludzi można uzyskać:

 • wykształcenie  w danym zawodzie
 • kursy doszkalające i szkolenia
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • praktyki i staże
 • oferty pracy

Więcej informacji tu:

Home

Poznańskie Centrum Świadczeń_świadczenie rodzicielskie

Jesteś bezrobotną kobietą i właśnie urodziłaś dziecko jednocześnie nie pobierając zasiłku macierzyńskiego ani uposażenia macierzyńskiego? W Poznańskim Centrum Świadczeń możesz ubiegać się o tzw. Świadczenie Rodzicielskie.

Złóż stosowny wniosek w PCŚ.

 

Szczegóły:

https://www.pcs-poznan.pl/index.php/pl/swiadczenia-rodzinne/swiadczenie-rodzicielskie

Biuro Karier

Jeśli jesteś studentem lub absolwentem i zaczynasz poruszać się po rynku pracy skorzystaj z oferty Biura Karier.

Jednostki te działając przy uczelniach wyższych dostarczają niezwykle cennych informacji na temat tego, jakie są aktualne wymagania i trendy na rynku wobec kandydatów na pracowników, jak podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, czy językowe. Ponadto zbierają i przedstawiają od pracodawców oferty pracy, staży i szkoleń. W biurze karier dowiesz się też, jak sporządzić CV i list motywacyjny, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Spis poznańskich Biur Karier:

http://poznan.dlastudenta.pl/kariera/biura_karier/

Powiatowy Urząd Pracy_zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania

Jeśli właśnie podejmujesz zatrudnienie oddalone od Twojego dotychczasowego miejsca zamieszkania o co najmniej 3 godziny drogi (czas przejazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego) bądź zamieszkasz w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub pobliżu miejscowości, w której będziesz zatrudniony (lub odbywać tam staż i inną pracę zarobkową) możesz ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania. Wsparcie możesz otrzymywać nawet do 12 miesięcy.

 

Szczegóły:

http://poznan.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/zwrot-kosztow-przejazdu-i-zakwaterowania

 

oraz:

– 61 8345 652 (koszty dojazdu przy podjęciu zatrudnienia), pok. 11
– 61 8345 645 (koszty dojazdu przy odbywaniu stażu), pok. 110
– 61 8345 705/674 (koszty dojazdu przy odbywaniu szkolenia), pok. 101, B3 pok. 1
Powiatowy Urząd Pracy_środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej

Jesteś osobą niepełnosprawną i nie pracujesz, ale masz pomysł na własny biznes? Jedną z form pomocy jaką oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zarejestrowanym osobom niepełnosprawnym jest udzielanie jednorazowo wsparcia (ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) na podjęcie działalności gospodarczej.

 

 

Szczegóły:

http://poznan.praca.gov.pl/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-osoby-niepelnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy_dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Jesteś osobą bezrobotną i chcesz założyć własną działalność ? – zgłoś się do urzędu (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności) pracy w celu złożenia wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

Jeśli będziesz prowadził działalność nie krócej niż 12 m-cy dotacja pozostaje bezzwrotną.

 

Szczegóły:

http://poznan.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy_refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy i wychowujesz dziecko lub zajmujesz się osobą zależną (os. chora, starsza, niepełnosprawna) możesz ubiegać się o zwrot części kosztów związanych z taką opieką. W sytuacji, kiedy zostaniesz skierowany na staż, szkolenie czy podejmiesz zatrudnienie możesz uzyskać takie wsparcie przez okres 6 miesięcy.

Należy złożyć wniosek we właściwym urzędzie pracy.

 

 

Szczegóły:

http://poznan.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/refundacja-kosztow-opieki-nad-dzieckiem-do-lat-7-lub-osoba-zalezna

Powiatowy Urząd Pracy_bon zatrudnieniowy

Jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy, nie skończyłeś 30 roku życia i znalazłeś pracodawce chcącego zatrudnić Cię na mi. 18 miesięcy – możesz ubiegać się o tzw. bon zatrudnieniowy. Wsparcie stanowi gwarancję zrefundowania Twojemu przyszłemu pracodawcy zwrot części kosztów zatrudnienia, co daje korzyści obu stronom, a Ty stajesz się atrakcyjnym pracownikiem w oczach pracodawcy.

 

Szczegóły:

http://poznan.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/bon-zatrudnieniowy

Powiatowy Urząd Pracy_bon na zasiedlenie

Jeśli nie ukończyłeś 30 roku życia, chcesz podjąć pracę lub otworzyć działalność poza miejscem dotychczasowego zamieszkania możesz ubiegać się o środki finansowe na pokrycie kosztów zamieszkania w nowym miejscu.

Jest kilka kryteriów, które należy spełnić, aby uzyskać tzw. bon na zasiedlenie (jak odległość od miejsca zamieszkania mi. 80 km), po spełnieniu których można otrzymać środki do 200% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Więcej szczegółów na stronie PUP:

http://poznan.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/bon-zatrudnieniowy

Instytucja Szkoleniowa_szkolenie

Jedną z Instytucji rynku pracy są Instytucje szkoleniowe. To publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.

Udając się do danej instytucji (na terenie miasta Poznania prawie 500 zarejestrowanych placówek) młody człowiek otrzyma informacje o dostępnych szkoleniach i warsztatach, które w wymierny sposób realnie wpłyną na podniesienie kwalifikacji zawodowych i otworzą drzwi do wielu miejsc pracy.

 

Lista placówek:

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka

Agencja Zatrudnienia_praca

Agencje zatrudnienia są niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi świadczącymi usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.

W zakresie pośrednictwa pracy agencja zatrudnienia:

 • udziela pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskuje i upowszechnia ofert pracy,
 • udziela pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informuje kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjuje i organizuje kontakty osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,
 • kieruje osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.

W zakresie doradztwa personalnego agencja zatrudnienia może świadczyć usługi polegające w szczególności na:

 • prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
 • wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 • weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.

Poradnictwo zawodowe polega na:
· udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
· udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
· inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
· udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie,

 

 

 

 

Lista agencji:

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Celem działalności Poradni psychologiczno-pedagogicznych jest niesienie fachowej pomocy w zakresie profilaktyki, diagnozowania i wspierania w rozwoju społecznym młodych ludzi. Z pomocą specjalistów można uzyskać informację na temat indywidualnych potrzeb, możliwości, predyspozycji, trudności oraz umiejętności i uzdolnień. Ponadto młody człowiek otrzyma pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

 

Lista placówek:

http://www.poznan.pl/mim/edziecko/poradnie-psychologiczno-pedagogiczne,poi,3532/

Poradnia Leczenia Uzależnień

Jeśli podejrzewasz u siebie lub borykasz się z już istniejącym problemem uzależnienia niezwykle cenne wsparcie i pomoc stanowią Poradnie i Ośrodki Leczenia Uzależnień na terenie całego powiatu. W placówkach tego rodzaju uzyskuje się fachową pomoc specjalistów w zakresie badań, konsultacji, szeregu form terapii (indywidualnej, grupowej) i innych. Miejsca te stanowią również źródło motywacji do zmiany, do wejścia na drogę świadomego wyboru i rozwoju społecznego. W oparciu o skuteczne narzędzia z zakresu psychologii i psychoterapii osoba uzależniona otrzymuje możliwość powrotu do zdrowia i naprawy życia w obszarach, które mogły ucierpieć (edukacja, praca, rodzina).

 

Lista placówek:

http://www.poznan.pl/mim/ezdrowie/pomoc-dla-osob-uzaleznionych-od-alkoholu,poi,1370,13784/

Wojewódzki Urząd Pracy_konsultacje i poradnictwo

Jeśli potrzebujesz konsultacji w zakresie poradnictwa zawodowego, chcesz poznać swoje predyspozycje do wykonywania konkretnego zawodu, nie wiesz, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak przeszukiwać i selekcjonować informacje na temat ofert pracy z rynku, czy też zastanawiasz się nad dalszą drogą edukacyjną – możesz skorzystać z możliwości indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym (również na odległość).

z doradcą możesz umówić się osobiście w jednym ze wskazanych 5-ciu miast lub pod danym adresem mailowym, jeśli ma się to odbyć zdalnie.

lista placówek i adresów: https://wuppoznan.praca.gov.pl/konsultacje-indywidualne-oraz-poradnictwo-zawodowe-na-odleglosc