Ochotniczy Hufiec Pracy_Gwarancje dla młodzieży

zaloguj się, aby dodać do listy

OHP realizuje program Unii Europejskiej „Gwarancje dla młodzieży” w ramach PO WER 2014-2020 obejmujący osoby bierne zawodowo. We wrześniu br. uruchomiono rekrutację do projektów “Od szkolenia do zatrudnienia” (YEI i EFS).

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie uczestnik w momencie przystępowania do projektu musi spełnić wszystkie kryteria przynależności do grupy docelowej:

„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

 1. wiek 18-24 lata (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 18 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 r.ż.),
 2. być osobą bierną zawodowo,
 3. być osobą niekształcącą się i nieszkolącą się (tzw. grupa NEET),
 4. nie posiadać kwalifikacji zawodowych, posiadać niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadać kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
 5. zamieszkiwać w jednym z 10 województw objętych Inicjatywą na rzecz zatrudnienia osób młodych (YEI), tj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim.
 6. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”
 7. wiek 18-24 lata (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 18 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 r.ż.),
 8. być osobą bierną zawodowo,
 9. być osobą niekształcącą się i nieszkolącą się (tzw. grupa NEET),
 10. nie posiadać kwalifikacji zawodowych, posiadać niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadać kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
 11. zamieszkiwać w jednym z pozostałych 6 województw, gdzie działania projektowe finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), tj. mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim,  śląskim, wielkopolskim.

 

Pierwszeństwo przyjęcia do projektu mają osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz kryteria premiujące:

 1. posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 2. bycie rodzicem/opiekunem prawnym lub faktycznym dziecka/osoby) z niepełnosprawnościami,
 3. życie w gospodarstwie domowym korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

Jeśli spełniasz powyższe kryteria zgłoś się do swojego oddziału OHP już dziś.

Podziel się